قانون ۲۰-۸۰ یا اصل پارتو

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال نظر به عنوان مهمان

خواندن بعدی

Sliding Sidebar