اصل عدم مغایرت یا قانون شباهت

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال نظر به عنوان مهمان

خواندن بعدی

Sliding Sidebar